Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném firmou Miluše Kneislová - AG AUTO.
Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Miluše Kneislová - AG AUTO, IČO : 69584630, DIČ : CZ7060255554, se sídlem Na Břížku 391, 747 66 Dolní Lhota, zapsaná u MÚ Opava č.j.ŽÚ/4901/99 ze dne 24.9.1999, Ev.č.380601-19752-01 a kupujícího.
Prodávající se zabývá prodejem autopříslušentví a sportovními doplňky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li kupujícím podnikatel, který nakupuje zboží za účelem svého podnikání s tímto zbožím, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující realizací objednávky vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se okamžikem uzavření smlouvy stávají její součástí, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi podrobně seznámit na stránkách e-shopu.
Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodě nejsou závazné a prodávající za jejich správnost neručí, pouze je přebírá od výrobce a umísťuje je na své internetové stránky k nahlédnutí kupujícímu, který si jejich správnost může ověřit přímo u výrobce. Toto ustanovení se netýká veškerého sortimentu nabízeného zboží; u některých druhů zboží nelze ověřit správnost informací o tomto zboží ani u výrobce.


2. Objednání zboží, kupní smlouva
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů v předepsaném formuláři. Předmětem kupní smlouvy je zboží výslovně specifikované v objednávce. U kupujícího-spotřebitele je návrhem k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetové stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadanou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou potvrzující zprávy je souhrn údajů o provedené objednávce.
Je-li kupujícím podnikatel, který nakupuje zboží za účelem svého podnikání s tímto zbožím, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o autorizaci učiněné objednávky, příp. o doplnění některého z povinných údajů (telefonicky, emailem, písemně). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat či doplnit, lze ji považovat za neplatnou. Realizací objednávky dává kupující souhlas se zasíláním doplňujících informací k zakoupenému zboží. Jedná se o max. 2x za rok zaslané informace o ošetření zboží pro další používání, popř. nabídky náhradních dílů, které se opotřebovávají a přímo souvisí s používáním zakoupeného zboží. Tyto informace budou zasílány nejdéle po dobu 2 let od uskutečnění prodeje. V případě, že si kupující takové informace nepřeje zasílat, nebo naopak si je bude přát zasílat i po uplynutí 2 let od uskutečnění prodeje, je oprávněn kontaktovat internetový obchod k vyřízení jeho požadavku. Účelem poskytovaných informací je zvládnutí bezproblémové údržby a tím max. prodloužení doby používání zakoupeného zboží.
Tento internetový obchod funguje jako maloobchod, kupující si tedy má možnost standardně objednat v rámci jednoho druhu zboží pouze jeden kus daného produktu. Poptávka většího množství kusů daného druhu zboží bude s kupujícím řešena individuálně (telefonicky, emailem), a to v co nejkratší možné době po uskutečnění objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu, přičemž je povinen o tomto neprodleně kupujícího informovat.


3. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


4. Cena a platební podmínky
Cena za zboží uvedená v internetovém katalogu nezahrnuje dopravné a balné, které je uvedeno zvlášť samostatnou částkou, není-li u konkrétního zboží uvedena informace, že doprava je zdarma. Prodávající nezapočítává do prodejní ceny částku za recyklaci a tato je účtována rovněž zvlášť.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změnu ceny zboží i po jeho objednání. Kupující nemá nárok na vymáhání dodržení uvedené ceny pro případ chyby v internetovém katalogu.
Kupní cena se považuje za uhrazenou teprve připsáním celé částky za dodávku zboží na bankovní účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v provozovně prodávajícího, příp. uhrazením v hotovosti při převzetí zboží kupujícím na dobírku.
Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby:
-bankovním převodem na účet prodávajícího,
-hotově v pokladně na adrese provozovny prodávajícího,
-hotově při převzetí zboží na dobírku.
V případě potřeby dobropisovat již zakoupené zboží, bude kupujícímu elektronicky zaslán dobropis ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení kupující podepíše, doplní čitelně číslo účtu, na který má být dobropisovaná částka zaslána a zašle poštou zpět na adresu provozovny prodávajícího (viz sekce Kontakt). Příslušná částka bude kupujícímu vrácena na uvedený účet do 14 dnů po obdržení písemného vyhotovení doplněného dobropisu.


5. Dodací lhůta
Dodací lhůta počíná běžet ode dne uzavření kupní smlouvy za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro řádné a včasné vyřízení objednávky. Pokud je objednané zboží na skladě, prodávající se zavazuje jej předat dopravci do 2 pracovních dnů. V případě, že objednané zboží na skladě nebude nebo je nebude možné předat dopravci ani do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, oznámí prodávající kupujícímu nový předpokládaný termín dodání.
Dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena, jestliže prodlení bude způsobeno vyšší mocí, příp. jinými okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Dodací lhůta se považuje ze strany prodávajícího za splněnou, jestliže zboží bude připraveno k předání v místě plnění objednávky nejpozději poslední den stanovené nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.


6. Podmínky dopravy, poštovné a balné
Při realizaci jakékoliv objednávky si prodávající účtuje přepravné a balné stanovené přepravními tarify. Cena přepravy zboží je závislá na druhu a charakteru konkrétního zboží. Kupující je při výběru konkrétního zboží v internetovém obchodě automaticky seznámen i s výší ceny dopravy tohoto zboží; pokud kupující s uvedenou cenou dopravy souhlasí, pokračuje dál v objednávce, pokud nesouhlasí, je oprávněn proces objednávky ukončit.
Doprava službou PPL
Služba PPL doručuje v pracovních dnech od 9:00 – 16:30 hod. Služba PPL doručuje standardně do druhého pracovního dne od obdržení zásilky od prodávajícího. Pokud není při prvním pokusu předání úspěšné, zanechá dopravce zprávu na místě doručení a pokusí se doručit zásilku následující pracovní den, příp. se telefonicky dohodne s kupujícím na jiném termínu doručení.


7. Záruka a reklamace vady
Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí zboží kupujícím a činí 24 měsíců s výjimkou zboží s prodlouženou zárukou. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Kupující je povinen převzaté zboží bez prodlení prohlédnout za účelem zjištění případných vad. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, je povinen tuto skutečnost sdělit prodávajícímu vždy písemně a bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zboží zjistil, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží denní spotřeby.
Záruka se vztahuje na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, užitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo jinou dokumentací ke zboží, popř. poškozením zboží účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se nevztahuje na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis vady příp. jak se vada projevuje a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady a věci potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů a věcí od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů či věcí kupujícím.
Při reklamaci zakoupeného zboží se kupující může obrátit přímo na autorizovaný servis daného výrobce, čímž výrazně zkrátí reklamační lhůtu a urychlí celý proces vyřízení reklamace.
Další možností je zakoupené zboží prodávajícímu zaslat nebo předat osobně na adrese prodávajícího. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Informace o průběhu reklamačního řízení jsou zasílány formou e-mailových zpráv. Reklamační adresa prodávajícího je shodná s adresou jeho provozovny.
V závislosti na druhu vady a za podmínek stanovených platnými obecně závaznými právními předpisy, má kupující právo zejména se domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem zboží, škody způsobené neodborným užitím zboží, stejně jako škody způsobené vnějšími vlivy (nezávisle na vůli prodávajícího) příp. chybnou manipulací zbožím. Na vady tohoto charakteru se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


8. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena v rámci internetového obchodu, má kupující právo odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
Miluše kneislová – AG AUTO
Na Břížku 391
747 66 Dolní Lhota
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Zboží, by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, v případě smluv:
1. na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
2. na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, ale i zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo opotřebení,
3. na dodávku specifického zboží vyráběného na zakázku po vzniku kupní smlouvy (např. spoilery, nárazníky, nerez prahy atd.).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.


9. Ochrana osobních údajů
Údaje o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby vyjádření jeho písemného nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje všech kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádným třetím osobám. Výjimku tvoří subjekty zajišťující pro prodávajícího dopravu zboží, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu, jež je nutný pro řádné doručení zboží.
V případě vyjádření souhlasu kupujícího si prodávající vyhrazuje právo použít osobní údaje za účelem průběžného zasílání obchodních sdělení s četností až 1x měsíčně.


10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího.
Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží a včetně expedičních a dopravních nákladů uvedených v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě účastníky smluvního vztahu prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto obchodní podmínky jsou poskytovány ve formě, která umožňuje kupujícímu archivaci a reprodukci.
Smluvní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a nabývají účinnosti dnem 18.11.2013.